Điều khoản sử dụng

– Yêu cầu Công ty thay đổi kết nối với đối tác giúp việc khác nếu không hài lòng về chất lượng dịch vụ.

– Yêu cầu công ty cung cấp thông tin của CTV, bao gồm: CMND/CCCD, ảnh, họ tên;

– Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Công ty có hành vi vi phạm Hợp đồng và không khắc phục hành vi vi phạm trong thời hạn 07 ngày làm việc;

– Đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn và lành mạnh cho đối tác giúp việc (không có hóa chất độc hại, không bị ô nhiễm, không có các hành vi quấy rối, xâm hại đến tính mạng, danh dự, nhân phẩm, thân thể của đối tác giúp việc);

– Tự bảo quản và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản tài sản của mình trong mọi trường hợp;

– Chủ động hướng dẫn cho đối tác giúp việc sử dụng các thiết bị điện trong nhà đảm bảo an toàn cho đối tác;

– Đảm bảo thanh toán đúng hạn theo quy định tại Hợp đồng này;

– Kịp thời thông báo cho Công ty trong vòng 24 giờ nếu phát hiện những hành vi tiêu cực từ phía đối tác giúp việc để hai Bên cùng phối hợp xử lý.

– Không tự ý thỏa thuận với đối tác giúp việc để thay đổi nội dung công việc trong Hợp đồng, thay đổi giờ làm, yêu cầu thêm nội dung công việc, yêu cầu làm thêm giờ… nếu vi phạm Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ và Khách hàng phải thanh toán cho Công ty một khoản tiền bồi thường tương đương với  8% giá trị Hợp đồng;

– Trong trường hợp Khách hàng, bằng bất kỳ hình thức nào, nhận đối tác giúp việc vào làm việc cho Khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ của Công ty hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng dịch vụ với Công ty thì Khách hàng sẽ phải trả chi phí tìm kiếm và đào tạo đối tác giúp việc đó cho Công ty, chi phí do Công ty xác định nhưng sẽ không thấp hơn 10.000.000 đồng ( Bằng chữ: Mười triệu đồng) một đối tác giúp việc.

– Kiểm tra tài sản của mình khi đối tác giúp việc rời khỏi địa điểm làm việc.

– Có trách nhiệm theo dõi thời gian làm việc của đối tác giúp việc thông qua ứng dụng Theo đó, khi đối tác giúp việc bắt đầu và kết thúc làm việc, trên ứng dụng Guvi của khách hàng sẽ có thông báo về thời gian Bắt đầu và Kết thúc làm việc của đối tác giúp việc. Trong trường hợp nhận thấy đối tác giúp việc tính giờ làm chưa chính xác, khách hàng cần phản hồi về sự việc với Công ty để Công ty tiến hành xử lý. Trong trường hợp Khách hàng không hài lòng với chất lượng công việc, Khách hàng có thể đánh giá chất lượng bằng số sao (*) trên ứng dụng Guvi để Công ty nhanh chóng tiếp nhận thông tin và xử lý;

– Có trách nhiệm xác nhận bảng kê chi tiết phí dịch vụ hàng tháng do Công ty gửi sang vào ngày 05 hàng tháng trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được bảng kê. Sau khoảng thời gian trên, nếu Khách hàng không có phản hồi thì bảng kê chi tiết dịch vụ tháng đó được coi là chính xác và là cơ sở để hai bên làm việc nếu có phát sinh sau này.

– Trong trường hợp nghi ngờ đối tác giúp việc có hành vi trộm cắp tài sản của Khách hàng nhưng chưa có kết luận của cơ quan điều tra, khách hàng không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty. Nếu vi phạm khách hàng phải thanh toán cho Công ty một khoản tiền bồi thường tương ứng với 8% giá trị Hợp đồng;

– Thực hiện các cam kết khác theo quy định tại Hợp đồng này